PODLASIE: Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku jest największą uczelnią w północno-wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników i studentów. Na uniwersytecie studiuje ponad 9 tysięcy studentów, na 30 kierunkach studiów pierwszego stopnia i na ponad 20 kierunkach studia drugiego stopnia, na jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych i doktoranckich. Na uniwersytecie funkcjonują trzy szkoły doktorskie: nauk społecznych, humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. Uczelnia kształci studentów na 9 wydziałach i w 5 instytutach oraz filii w Wilnie. Co roku realizuje kilkadziesiąt projektów naukowych, finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Jest regionalnym liderem w pozyskiwaniu grantów z Narodowego Centrum Nauki.

Koordynatorkami współpracy regionalnej programu KMO są dr Anna Rybak z Wydziału Matematyki i dr Alina Stankiewicz z Wydziału Biologii.

Alina Stankiewicz jest doktorem nauk biologicznych w zakresie dydaktyki biologii, jej zainteresowania naukowe koncentrują się na dydaktycznej transformacji treści biologicznych i sposobach ich udostępniania uczniom na rożnych szczeblach nauczania, a także na problemach udoskonalania procesu nauczania biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz kształcenia studentów przyszłych nauczycieli biologii.

Kontakt: salina@uwb.edu.pl

Anna Rybak jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, matematykiem i informatykiem. Jest koordynatorką Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki działającego w ramach Wydziału Matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzi zajęcia dla uczniów i nauczycieli w ramach pracy Centrum oraz zajęcia z dydaktyki matematyki dla studentów – przyszłych nauczycieli matematyki. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W swojej pracy dydaktycznej opiera się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

Kontakt: a.rybak@uwb.edu.pl